Motto

Galeria zdjęć

Galeria
Zapłodnienie in vitro w świetle bioetyki

Zapłodnienie in vitro stało się szeroko oferowaną metodą “leczenia” niepłodności. W istocie rzeczy zapłodnienie pozaustrojowe nie ma nic wspólnego z leczeniem. Dokonuje się tu “wyprodukowanie” zarodka z pobranych od mężczyzny i kobiety gamet i umieszczenie go w macicy. Byłaby to metoda leczenia, gdyby w następstwie podjętego działania udało się przywrócić szansę poczęcia dziecka w sposób naturalny. Dziecka nie można zamówić jak towaru. Poczęcie dziecka jest DAREM. Akt małżeński tworzy jedynie warunki zaistnienia nowego życia, ale go nie “produkuje”. Prokreacja jest z natury aktem osobowym mającym duchowy i cielesny charakter. Zapłodnienie in vitro eliminuje tę integralność.
Ponadto, praktyka wskazuje na narastającą tendencję do przedmiotowego traktowania embrionów. Są one zamrażane, sprzedawane, używane do doświadczeń, a nawet traktowane jako surowiec wyjściowy do produkcji leków i  kosmetyków.
Przeciwko zapłodnieniu in vitro przemawia także niebezpieczeństwo zaistnienia negatywnych zmian chromosomalnych u transferowanych embrionów. Zmiany te zachodzą w 40-50% przypadków dokonywanych transferów.
... (więcej plik: Zapłodnienie in vitro w świetle bioetyki.doc)

 

Sztuczne zapłodnienie – rys historyczny i opis medyczny

Sztuczne zapłodnienie to zastosowanie różnych metod medyczno-technicznych w celu zapłodnienia komórki jajowej nasieniem męskim i uzyskania poczęcia życia ludzkiego w inny sposób niż poprzez stosunek płciowy mężczyzny i  kobiety.
Powstanie i rozwój technik sztucznego zapłodnienia jest ściśle związane ze zjawiskiem niepłodności, dotykającym coraz większej ilości małżeństw, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych. Do najczęstszych przypadków klinicznych kwalifikujących się do sztucznego zapłodnienia należą: niedrożność jajowodów, problemy immunologiczne (gdy organizm kobiety wytwarza przeciwciała niszczące plemniki), oligospermia (zbyt mała ilość prawidłowych fizjologicznie plemników w ejakulacie), nieregularne jajeczkowania. Metody sztucznego zapłodnienia dzielą się na dwie grupy: pozaustrojowe (in vitro) oraz wewnątrzustrojowe ( in vivo).
... (więcej plik: Sztuczne zapłodnienie – rys historyczny i opis medyczny.doc)

 

Sztuczne zapłodnienie – aspekty etyczne

Techniki sztucznego zapłodnienia niosą ze sobą wiele poważnych dylematów moralnych, których główna oś przechodzi na styku dwóch fundamentalnych praw: z jednej strony prawa rodziców do poczęcia i posiadania potomstwa, a z drugiej – prawa dziecka do życia, integralności cielesnej i poczęcia w akcie małżeńskim. Oprócz tego do pełnej oceny etycznej należy uwzględnić wystąpienie różnych okoliczności towarzyszących poszczególnym metodom, np.: udział osób trzecich w poczęciu nowego życia, sposób uzyskiwania spermy, eugeniczne ingerencje w gamety męskie i żeńskie przed zapłodnieniem oraz w zygoty przed ich implantacją, zagrożenia dla zdrowia matki spowodowane hormonalną stymulacją jajników i częstą laparoskopią. Dla oceny etycznej metod wspomaganej prokreacji istotne jest także to, że w skali ogólnej oblicza się, iż na urodzenie jednego dziecka poczętego metodą in vitro przypada około 90 zniszczonych zarodków. ... (więcej plik: Sztuczne zapłodnienie – aspekty etyczne.doc)

 

Etycznie akceptowalne metody leczenia niepłodności

Kościół rozumie cierpienie i prawdziwy dramat małżonków, którzy nie mogą mieć dzieci i w tym ciężkim doświadczeniu pragnie przyjść im z pomocą. Postuluje poszukiwanie takich sposobów uzyskania przez małżonków upragnionego potomstwa, które by czyniło zadość podstawowym imperatywom moralnym w tej kwestii. Proponuje, więc rozwiązanie tego dylematu poprzez zastosowanie tzw. wspomagania przy poczęciu, adopcję oraz różne formy rodzicielstwa zastępczego. Wspomaganie przy poczęciu polega na zastosowaniu takiego środka technicznego, który nie zastępuje aktu małżeńskiego, lecz jedynie pomaga w osiągnięciu jego naturalnego celu, jakim jest zapłodnienie i poczęcie dziecka: „Jeśli środek techniczny ułatwia akt małżeński lub pomaga osiągnąć jego naturalny cel, może być uznany za moralnie godziwy” (DV II B 6). ...(więcej plik: Etycznie akceptowalne metody leczenia niepłodności.doc)

 

Prawo uwikłane w in vitro

Obecnie w naszym systemie prawa nie ma przepisów, które odnosiłyby się bezpośrednio do kwestii zapłodnienia in vitro, jednak można by wskazać na trzy akty prawne, z których pewne konsekwencje dla tej metody wynikają. Z metodą zapłodnienia pozaustrojowego związany jest jeszcze inny problem, a mianowicie problem ochrony prawnej już istniejących tak zwanych embrionów "nadliczbowych" ... (więcej plik: Prawo uwikłane w in vitro.doc)

 

Psychologiczne aspekty in vitro

Wszystkie procedury wspomaganej prokreacji wiążą się z poważnymi problemami natury medycznej, psychologicznej, społecznej, prawnej i religijnej. Rozwój procedur sztucznego zapłodnienia wprowadza zamieszanie w więziach rodzinnych. Tracą na znaczeniu więzi biologiczne, a rodzicielstwo okazuje się czymś niedookreślonym - ktoś inny może być moim rodzicem genetycznym (czyje komórki rozrodcze?), ktoś inny biologicznym (kto był matką nosicielką i urodził?) i ktoś innym społecznym (kto mnie wychowuje?).
... (więcej plik: Psychologiczne aspekty sztucznego zapłodnienia.doc)